Stadgar


Leksands Parkgolfklubb

Insjöns Parkgolfbana  

Vattberget i Insjön, Sweden


Klubbens stadgar

S T A D G A R


för Leksands Parkgolfklubb, som är en ideell förening,

stiftad den 9 oktober 2007 och med hemort i Leksand.


Stadgarna fastställda 9 oktober 2007


VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill bedriva parkgolf så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.


Därför vill vi utforma verksamheten så att

* alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förut¬sättningar, får vara med,

* den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgruppe¬r,

* den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.


ALLMÄNNA  BESTÄMMELSER


1 § ÄNDAMÅL

Klubben har som ändamål att verka för att såväl medlemmarna som utomstående kan utöva parkgolfspel i enlighet med verksamhetsidén.


2 § SAMMANSÄTTNING

Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klub¬ben som med¬lemmar.


3 § BESLUTANDE ORGAN

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och sty¬relsen.


4 § FIRMATECKNING

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så be¬slutar, av särskilt utsedda styrel¬seledamöter var för sig.


5 § VERKSAMHETS  OCH RÄKENSKAPSÅR

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden

1 januari  -  31 december


6 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förut¬sett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte.


7 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av an¬talet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


8 § UPPLÖSNING AV KLUBBEN

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.


I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt ändamål.


KLUBBENS  MEDLEMMAR


9 § MEDLEMSKAP


Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslu¬tanderätten härom.


10 § UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.


Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt ut¬träde ur klubben.


11 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.


12 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i klubben

*har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

*har rätt till information om klubbens verksamhet,

*skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,

*skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ,

         *     får spela på klubbens banor för rabatterad avgift enligt årsmötets beslut,

*har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.Å R S M Ö T E  O C H  E X T R A  Å R S M Ö T E


13 § TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsän¬das medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslags¬tavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.


Verksamhets  och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksam¬hetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.


14 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behand¬las av årsmötet.


Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skrift¬ligt yttrande över motionen.


15 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE  OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förplik¬telser mot klubben och under året fyllt lägst 15 år.


Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.


Medlem som inte har rösträtt har yttrande  och förslagsrätt på mötet.


16 § BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.


17 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja  eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Beslut avseende val avgörs så att den väljs som erhåller högsta antalet avgivna rös¬ter.


Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster.


Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.


18 § VALBARHET

Valbar till klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klub¬ben.


19 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:


1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets¬året,

    b: Styrelsens årsredovisning (resultat  och balansräkning) för det senaste räken¬skapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬samhets  och räkenskapsåret.

8 Fastställande av resultat  och balansräkning samt disposition av överskott re¬spektive underskott i enlighet med balansräk¬ningen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Fastställande av medlemsavgifter, avgifter för spel för medlemmar resp. utomstående, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets  och räkenskapsåret.

11 Beslut om antal styrelseledamöter

12 Val av

a: klubbens ordförande för en tid av ett år;

b: halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c: Fyra suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

d: Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

e: Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;


13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio¬ner.

14 Övriga frågor (information och diskussion).


Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


20 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.


Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftli¬gen och innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallel¬sen.


Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handling¬ar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev  eller e-post, om sådan är anmäld och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.


Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.


V A L B E R E D N I N G


21 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och väljs av årsmötet.


Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.R E V I S I O N


22 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.


Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räken¬skaper, årsmötes  och styrelseprotokoll och övriga handlingar.


Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmö¬tet.


Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets  och räkenskapsåret samt till styrelsen över¬lämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.S T Y R E L S E


23 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter samt fyra suppleanter.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningsha¬vare som be¬hövs.


Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästföljande årsmöte.


24 § ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.


Styrelsen skall svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillva¬rata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen särskilt att

* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;

* verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;

* planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

* ansvara för och förvalta klubbens tillgångar samt redovisa dessa enligt god redovis¬ningssed;

* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina    uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

* förbereda årsmöte.


Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhand¬lingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.


I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens be¬stämmande.

25 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet le¬damöter begärt det.


Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.


Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet le¬damöter är närvarande.


För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.


Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.


Röstning får inte ske genom ombud.


I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det när¬mast därefter följande sammanträdet.


Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.


Avvikande mening skall antecknas till protokollet.


Protokoll skall föras i nummerföljd.


26 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller enskild medlem.


Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera